Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH
Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH
cropped-favicon.png

Priča o nama

Udruženje muzičkih/glazbenih pedagoga Federacije Bosne i Hercegovine osnovano je 17. maja 1997. godine u Tuzli kada su se na Festivalu muzičkih škola [Preuzmite PDF], održanom u organizaciji Srednje muzičke škole Tuzla, okupili predstavnici 16 osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bugojna, Ilidže, Novog Travnika, Goražda, Bihaća i Mostara te Muzičke akademije u Sarajevu.

Udruženje je formirano u svrhu okupljanja muzičkih/glazbenih pedagoga sa područja FBiH kako bi stvorilo uslove za razmjenu iskustava i unapređivanje stručnih znanja kroz stalno usavršavanje članova putem susreta, takmičenja/natjecanja, javnih nastupa, koncerata i seminara.

Za prvog predsjednika izabran je profesor Dževad Šabanagić koji je tu dužnost veoma uspješno obavljao više od dvije decenije.

Odmah po osnivanju, već od 1998. godine, u skladu sa svojom osnovnom zadaćom, Udruženje počinje organizirati takmičenja/natjecanja učenika i studenata, što je omogućilo praćenje i usmjeravanje velikog broja mladih talenata. Takmičenja/natjecanja se odvijaju trijenalno i to: I godina klavir, gudači, solo pjevanje; II godina harmonika, gitara, duvači, klasični balet i hor; III godina kamerna muzika i orkestri. Od 2023. godine uvodi se i nova disciplina solfeggio - oblast muzička/glazbena teorija.

2009. godine Udruženju su se pridružili i baletni pedagozi tako da od tada egzistira kao Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kroz dugi niz godina Udruženje je radilo na uspostavljanju saradnje sa sličnim udruženjima u inostranstvu kao i promociji postignuća muzičkih/glazbenih pedagoga, kao i učenika i studenata u FBiH.

cropped-favicon.png

Svrha i programski ciljevi

praćenje, proučavanje i pronalaženje najboljih stručno-muzičkih/baletnih i metodsko-pedagoških rješenja za efikasno obrazovno-odgojni uticaj muzike, baleta i muzičke kulture,

podsticanje, usmjeravanje, objedinjavanje i koordinacija rada muzičkih i baletnih pedagoga u svrhu unapređivanja muzičke i baletne kulture, obrazovanja kadrova (djece, omladine i odraslih), organizacija svih vrsta kurseva i seminara svih umjetničkih profila,

afirmacija tradicionalnih i savremenih kulturnih i umjetničkih vrijednosti Bosne i Hercegovine kao i evropskih i svjetskih kulturnih i umjetničkih vrijednosti,

sudjelovanje u izradi prijedloga usavršavanja NPP i udžbenika za potrebe muzičke i baletne kulture svih nivoa obrazovanja,

saradnja u izradi prijedloga određenih zakona i preduzimanje mjera u interesu razvoja muzičke i baletne pedagogije, muzičkog i baletnog školstva, muzičkog i baletnog odgoja i kulture uopšte,

pružanje stručne i druge pomoći u cilju formiranja lika muzičkog i baletnog pedagoga, reproduktivnog umjetnika i otkrivanja i razvoja talenta,

praćenje zbivanja na području muzičke i baletske pedagogije i kulture koncertnih i baletskih djelatnosti u zemlji i inostranstvu, davanje doprinosa razvoju muzičkog i baletnog izdavaštva i publicistike (bilteni, skripte, zbirke kompozicija sa smotri, festivali, takmičenja i sl.).

cropped-favicon.png

Djelatnosti

priprema, organizacija i izvođenje obrazovno-odgojnih, koncertnih, kulturnih, muzičko-poetskih, muzičko-scenskih, svih drugih kulturno-umjetničkih programa (kursevi, seminari i sl.), manifestacija koje putem zadovoljavanja umjetničkih i interesa članova Udruženja i na druge načine podstiču unapređivanje kulturnih djelatnosti,

dodjeljivanje nagrada i priznanja članovima Udruženja za postignute rezultate u ostvarivanju djelatnosti, ciljeva i zadataka Udruženja i predlaganje svih istaknutih i zaslužnih članova za društvena priznanja,

razvijanje međusobne saradnje svih institucija kulture, razmjena iskustva i realizacije zajedničkih projekata, rješavanje svih ostalih pitanja od zajedničkog interesa,

organizacija i koordinacija rada na usavršavanju muzičkih i baletnih pedagoga i reproduktivnih umjetnika putem seminara, savjetovanja, predavanja, festivala, smotri, takmičenja, koncerata, međunarodnih konkursa i sl.

razmatranje svih ostalih pitanja iz domena obrazovnih, kulturnih, umjetničkih i interesa svih svojih članova Udruženja.

pripremanje, organizacija i priređivanje svih vrsta kulturnih i umjetničkih programa za svoje članove,